هنرهشتم ...

#هنر_هشتم؛ هنر برقراری #ارتباط با دیگران است که خیلی ها نه اینکه این هنر را ندارند، ابدا از آن بویی هم نبرده اند.

نظریه پردازان جملگی به این عقیده اند که، ارتباط باید دو سویه باشد.

حالا، چرا وقتی توئیتر میشه شبکه ی اجتماعی نخبگانی، باید از این قاعده

مستثنی باشه؟!

#خودمرکزبینی

/ 0 نظر / 77 بازدید